UA-READY4EU
Informest Consulting as service provider

Підтримка та реалізація діяльності в ЄС для українських МСП

Support and implementation of activities in EU for Ukrainian SMEs

Проект та завдання UA-READY4EU

Інформест Консалтинг Срл, італійський партнер Європейської мережі EEN Enterprise, з 25-річним досвідом інтернаціоналізації європейських малих та середніх підприємств, є кваліфікованим постачальником оперативних послуг на ринках ЄС для українських компаній, зацікавлених в участі у проекті «Україна-Ready4EU», що фінансується Європейським Союзом за допомогою ініціативи «Бізнес Міст», Скликання SMP-COSME-2023-SMEUA. Проект спрямований на фінансову підтримку до 1500 українських МСП завдяки вживанню певних заходів, аби стати більш активними на єдиному ринку ЄС та успішно співпрацювати з торгівельними партнерами ЄС. Специфічна діяльність стосується участі у виставках, опитуваннях ринку з підбором та оцифруванням клієнтів ЄС, персоналізованих послуг з сертифікації продукції, митної інформації про імпорт-експорт, патенти.

Цілі

 • Підтримка інтеграції українських МСП в Єдиний ринок ЄС
 • Підтримка процесу імпортозаміщення українських МСП
 • Підтримка експортної діяльності МСП України на єдиному ринку ЄС
 • Підтримка технологічної та інноваційної діяльності українських МСП та стартапів для задоволення вимог ринку ЄС

UA-READY4EU project and objectives

Informest Consulting, Italian partner of EEN Enterprise European Network, with 25 years of experience in the internationalization of European SMEs, is the qualified supplier of operational services on the EU markets to Ukrainian companies interested in participating in the “Ukraine-Ready4EU” project, financed by European Union through the “Business Bridge” Call SMP-COSME-2023-SMEUA. The project aims to financially support up to 1500 Ukrainian SMEs through activities to become more active in the EU single market and successfully cooperate with EU trading partners. Specific activities concern participation in trade fairs, market surveys with EU customer selection and digitalization, personalized services for product certification, customs information on import-export, patents.

Objectives

 • Supporting the integration of Ukrainian SMEs in the EU Single Market
 • Supporting the process of import substitution for Ukrainian SMEs
 • Supporting export activities of Ukrainian SMEs to the EU Single Market
 • Supporting technology and innovation activities of Ukrainian SMEs and startups to meet EU market requirements

Інформест Консалтинг в Україні

Спеціалізується на інтернаціоналізації діяльності МСП, надаючи послуги з доданою вартістю, пов’язаними з плануванням та реалізацією програм розвитку та росту бізнесу на зовнішніх ринках. Має 70 бізнес-кореспондентів у більш ніж 50 країнах. Протягом 25 років співпрацює з українськими компаніями та асоціаціями в різних проектах економічної, комерційної та інвестиційної співпраці у сфері інструментальної механіки, агро продовольчих товарів та процесів, промислових, внутрішніх і вуличних меблів, текстилю та одягу, та інших секторах. Інформест Консалтинг працює в Україні через місцевого партнера – приватну структуру з техніко-комерційно-організаційним досвідом у розвитку ринку, організації виставок та двосторонніх “B2B” заходів, яка базується в Києві та підтримує відносинами з українськими компаніями вже 25 років.

Informest Consulting in Ukraine

Informest Consulting specializes in internationalization activities for SMEs, providing value-added services linked to the planning and implementation of business development and growth programs on foreign markets. It has 70 business correspondents in more than 50 countries. For 25 years he has been collaborating with Ukrainian companies and associations in various economic, commercial and investment collaboration projects in instrumental mechanics, agri-food products and production processes, the industrial, indoor and outdoor furniture, textile and clothing and other sectors. Informest Consulting works in Ukraine through its local partner, a private structure with technical-commercial-organizational experience in market development, organization of trade fairs and B2B match-making events, which is based in Kiev and mantains has been managing relationships with Ukrainian companies for 25 years.

Пакети послуг, які пропонуються українським компаніям

Інформест Консалтинг у співпраці зі своїми українськими партнерами структурував 5 пакетів заходів, якими кожна українська компанія може скористатися в рамках проекту, що фінансується.

Кожне МСП, зацікавленей у участі в проекті, може скористатися фінансовою підтримкою «Бізнес Міст» у розмірі 2500 євро для пакетів заходів, що зазначені нижче.

ПАКЕТ 1

ЯРМАРОК І ПОДІЇ

Активна участь у ділових зустрічах на офіційних заходах, виставках, місіях компаній або брокерських заходах в ЄС. Попередні примітки: послуги повинні бути надані групі з не менше трьох компаній.

ПАКЕТ 2

СТАЛИЙ І ЦИФРОВИЙ СЕРВІС

Підтримка дотримання стійкої, цифрової та еластичної економіки ЄС. Індивідуальний підбір європейських потенційних партнерів/клієнтів, прямі контакти з Покупцями/Продавцями ЄС; налаштування CRM.

ПАКЕТ 3

СЕРТИФІКАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Експертиза та сертифікація продукції, що необхідна для Єдиного ринку ЄС. Відеоконференції з експертом ЄС (стартап і робота через відео дзвінок для фокусування продуктів і визначення найбільш оптимальних рішень для української компанії).

ПАКЕТ 4

ЕКСПОРТ/ІМПОРТНА ПІДТРИМКА

Зовнішня підтримка дотримання митних або інших формальних вимог експорту/імпорту єдиного ринку ЄС. Відеоконференція з експертом ЄС (стартап і робота через здійснення відео дзвінків для фокусування продукції та визначення найбільш оптимальних рішень для української компанії)

ПАКЕТ 5

ПАТЕНТУВАННЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Зовнішня підтримка патентування та ліцензування для Єдиного ринку ЄС. Відеоконференція з експертом ЄС (стартап і робота через здійснення відео дзвінків для фокусування продуктів та визначення найбільш оптимальних рішень для української компанії)

Детальна підтримка Informest Consulting для українського МСП (заявника)

Інформест консалтинг підтримує МСП-заявника в адміністративній частині та здійснює оперативні послуги, які потребує проект.

Діяльність полягає в наступному:

 • Первинний супровід підготовки документації, необхідної для подачі заявки на проект (форма заявки, мотиваційний лист і т.д.)
 • Підготовка довіреності Заявника МСП на діяльність, що представляє інтерес (описано в пакетах послуг). Діяльність налаштована для кожного заявника, враховуючи його потреби та інтереси
 • Виконання операційних заходів, визначених Заявником МСП
 • Остаточний супровід підсумкової звітності про діяльність

Service packages offered to Ukrainian SMEs

Informest Consulting in collaboration with its Ukrainian partners has structured 5 packages of activities that every Ukrainian company can decide to benefit from as part of the financed project.

Every eligible SME interested in participating in the project can benefit from Business Bridge financial support of 2.500 euros for the packages of activities described below.

PACKAGE 1

FAIRS AND EVENTS

Active participation in business meetings at official events, trade fairs, company missions or brokerage events in the EU. Preliminary note: service to be provided to a group of at least 3 companies.

PACKAGE 2

SUSTAINABLE AND DIGITAL SERVICES

Support to comply with a sustainable, digital and resilient EU economy. Customized selection of European potential Partners/Clients, direct contacts with EU Buyers/Sellers; CRM setup.

PACKAGE 3

CERTIFICATION SUPPORT

Examinations and certifications of products, required for the EU Single Market.  Video conferences with an EU expert (startup and work in progress video calls for focusing the products and identifying the most suitable solutions for the Ukrainian company

PACKAGE 4

EXPORT/IMPORT SUPPORT

External support on complying with customs or other formal export/import requirements for the EU Single Market Video conferences with an EU expert (startup and work in progress video calls for focusing the products and identifying the most suitable solutions for the Ukrainian company)

PACKAGE 5

EXPORT/IMPORT SUPPORT

External support on patenting and licensing for the EU Single Market Video conferences with an EU expert (startup and work in progress video calls for focusing the products and identifying the most suitable solutions for the Ukrainian company)

Detailed support by Informest Consulting to the Ukrainian SME (Applicant)

Informest Consulting supports the Applicant SME in the administrative part and carries out the operational services foreseen by the project.

The activities are the following:

 • Initial support for the preparation of the documentation required to apply for the project (Application Form, motivation letter, etc.)
 • Preparation of the entrustment with the Applicant SME for the activities of interest (described in the service packages). The activities are customized for each Applicant, considering its needs and interests
 • Execution of operational activities decided by Applicant SME
 • Final support for the final reporting of activities

Хто може подати заявку та як взяти участь

Заявником повинні бути українські малі та середні підприємства (МСП) та стартап.

Критеріями для заявника є:

 • Бути МСП відповідно до європейського визначення МСП і здатними продемонструвати свій статус МСП за допомогою інструменту самооцінки МСП Європейської Комісії;
 • Бути створеною в регіоні, де українська влада здійснює ефективний контроль на дату подання заяви або бути зареєстрованою українською компанією, що була переміщена в результаті війни, що триває в Україні і зараз працює з території ЄС при збереженні ділових зв’язків/співпраці з Україною;
 • Погоджуватися на посилання в майбутній центральній базі даних українських МСП, які отримують фінансову підтримку від ЄС та програм, що фінансуються на міжнародному рівні, з метою забезпечення прозорості та уникнення подвійного фінансування;
 • Продемонструвати здатність до зростання та впровадження стійких бізнес-моделей;
 • Заявник не був обраний для фінансової підтримки бізнесу з боку України у межах проекту READY4EU раніше.

Пріоритет для наступних заявників: МСП, якими керують жінки-підприємці та підприємці з соціальною економікою.

Як взяти участь

МСП, що зацікавлені в участі, мають подати заявку через офіційну грантову платформу: https://ukraine-ready4eu.com/business-bridge

Заявники мають спочатку зареєструватися в індивідуальному обліковому записі користувача на платформі грантової заявки.

Після реєстрації на платформі, вони мають внести необхідні дані та інформацію в онлайн-заявку, а також завантажити відскановану копію належним чином підписаного мотиваційного листа.

Кейс-менеджер перевірить формальну відповідність кожної заявки. Цей кейс-менеджер повідомить заявника про результат і, якщо все відповідає вимогам, проведе заявника через подальший процес.

Заявки на фінансову підтримку проекту Ukraine-Ready4EU приймаються лише у відповідь на “Прийом заявок”, опублікований проектом.

Заявки можуть бути подані з березня 2024 по червень 2025 року.

«Прийом заявок» залишатиметься відкритим доти, доки бюджет Україна-Ready4EU для надання фінансової підтримки через «Бізнес Міст» не буде вичерпано або проект Ukraine-Ready4EU не завершиться (в залежності від того, що станеться першим).


Офіційний сайт проекту

Who can apply and how to participate

The Applicant has to be an Ukrainian small and medium-sized enterprises (SMEs) and start-up.

Eligible criteria for the applicant are:

 • Be SMEs according to the European definition of SMEs and able to demonstrate their SME status with the SME self-assessment tool of the European Commission;

 • Be established in a region where Ukrainian authorities exercise effective control on the date of application or be an Ukrainian-registered company that has been displaced as a result of the ongoing war in Ukraine and is now operating from within the territory of the EU while maintaining business links/cooperation with Ukraine;

 • Agree to be referred to in a future central database of Ukrainian SMEs receiving financial support from EU and internationally-funded schemes, in order to ensure transparency and avoid double-funding;

 • Demonstrate an ability to grow and to implement sustainable business models;

 • The applicant has not been selected for business bridge financial support by Ukraine READY4EU before.

Priority to the following applicants: SMEs run by women entrepreneurs and social economy entrepreneurs.

How to participate

SMEs interested to participate have to submit their application form via the official grant application platform: https://ukraine-ready4eu.com/business-bridge

Applicants must first have to register via an individual user account on the grant application platform.

After login into the platform, they have to fill in the requested data and information into the online application form, and to upload a scanned copy of a duly signed motivation letter.

A case manager will check the formal eligibility of each application. This case manager will inform the applicant about the result and, if eligible, will guide the applicant through the further process.

Applications for Business Bridge financial support by the Ukraine-Ready4EU project can only be accepted in response to the ‘Call for Applications’, published by the project:

Applications can be submitted from March 2024 to June 2025.

The ‘Call for Applications’ will remain open until the budget of Ukraine-Ready4EU available for granting Business Bridge financial support will be spent or the project Ukraine-Ready4EU will end (whatever will happen first).

Official website of the project

Контакти - Contacts

Kyiv

Mrs. Natalia Kosianchuk

Mob: +38 (093) 061 37 39

E-mail: nvk2710@gmail.com

Київ

Наталія Косянчук

Мою.: +38 (093) 061 37 39

Е-пошта: nvk2710@gmail.com

C/O Friulinnovazione,
Via J. Linussio, 51 – 33100 Udine
P.IVA 01112920317

 

© 2024 Infomest Consulting Srl